Informacja o prawie odstąpienia przez konsumenta

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia, zwanego dalej również „umową”, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach wskazanych w §7 oraz §8 Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru, zwanego dalej również „rzeczą”, lub w którym osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować „OLTOM Grzegorz Koropiński” z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 16 lok.9 , kod pocztowy: 02-473 Warszawa;, numer telefonu: 501 724 961 , e-mail: artman@artman.store o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: artman@artman.store. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Nie podlegają zwrotowi / wymianie - produkty oznaczone jako "NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE", bądź produkty "personalizowane" lub w jakikolwiek sposób modyfikowane na życzenie klienta.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie: - niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych, - odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, - prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt V Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.