REGULAMIN


Składając zamówienie, nabywca akceptuje poniższy Regulamin


Sklep internetowy ARTMAN.STORE dalej zwany Sklepem jest własnością firmy:


Oltom Grzegorz Koropiński
ul. Popularna 16 lok. 9
02-473 Warszawa


NIP 813-228-05-78
REGON 301066948
e-mail oltom@oltom.pl


NR KONTA BANKOWEGO:
mBank 90 1140 2004 0000 3202 8194 6120


Regulamin sklepu internetowego Artman.store


Obowiązuje od 16 lipca 2018 r. ze zmianami z dnia 1 stycznia 2021r.


§1 Dane identyfikujące podmiot prowadzący sklep internetowy


1.       1. Sklep internetowy, działający pod adresem artman.store prowadzony jest przez spółkę Oltom Grzegorz Koropiński z siedzibą w Warszawie. Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany będzie dalej „Regulaminem”.


2.       2. Pozostałe informacje identyfikujące podmiot prowadzący sklep internetowy artman.store, Oltom Grzegorz Koropiński siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „OLTOM”:


1.       - adres siedziby OLTOM: Warszawa, ul. Popularna 16 lok.9 , kod pocztowy: 02-473 Warszawa;


2.       - adres poczty elektronicznej: ;


3.       - numery telefonu, pod którymi klient może kontaktować się z Oltom: 501 724 961


4.       - NIP: 8132280578.


§2 Sposoby porozumiewania się z klientami. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy


1.       1. Oltom zastrzega możliwości porozumiewania się z klientami:


1.       - za pośrednictwem poczty elektronicznej;


2.       - za pośrednictwem telefonu;


3.       - w formie listownej, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej.


2. Kontakt telefoniczny albo kontakt za pośrednictwem faksu/modemu wiąże się z powstaniem po stronie klientów kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów telefonicznych określana jest według stawki danego operatora i nie jest wyższa niż stosowane zwykle stawki za korzystanie z tego środka porozumiewania się.


§3 Sposoby i terminy zapłaty


1.       1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:


b) płatność za pobraniem. W przypadku wybrania tej formy płatności, wszelkie należności za zamówiony towar pobierać będzie kurier;


c) płatność przelewem na rachunek bankowy Oltom Grzegorz Koroiński prowadzony w Volkswagen Bank Polska. Numer rachunku bankowego: 38 2130 0004 2001 0565 3480 0001;


d) płatność w systemie Przelewy24.pl w tym płatności kartowe.

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


2. W zależności od wybranego przez klienta sposobu zapłaty, ustala się następujące terminy płatności za zamówione towary:


1.         a) w przypadku zapłaty gotówką bezpośrednio w siedzibie OLTOM: Warszawa, ul. Popularna 16 lok.9 , kod pocztowy: 02-473 Warszawa; – termin płatności wynosi 3 dni robocze licząc od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


b) w przypadku płatności za pobraniem – za zamówiony towar klient zobowiązany będzie zapłacić w momencie dostarczenia towaru przez kuriera;


c) w przypadku płatności tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Oltom – termin płatność wynosi 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia;


d) w przypadku płatności w systemie Przelewy24.pl – klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia przekierowany zostanie na stronę internetową banku w celu zlecenia wpłaty on-line na rachunek bankowy Oltom.


2. W związku ze składanym zamówieniem Oltom nie będzie wymagać od klientów będących konsumentami żadnych kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. Za wyjątkiem produktów na indywidualne zamówienie bądź / i produktów i wyrobów personalizowanych.


§4  Zawarcie umowy
 

1.      1. W ramach sklepu internetowego artman.store można wybrać z oferty poszczególne produkty oraz poprzez klikniecie ikonki „do koszyka” zbierać je w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy pomyślnie przeprowadzona zostanie przez Państwa procedura składania zamówień, w tym:


1.         a) podadzą Państwo wszystkie dane niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z procedurą ich składania, w szczególności dane dotyczące sposobu płatności oraz sposobu dostawy;


2.         b) potwierdzą Państwo przyjęcie do wiadomości treści Regulaminu oraz informacji w zakresie (i) głównych cech zamówionego towaru, (ii) łącznej ceny za zamówiony towar wraz z podatkami, a także (iii) opłat za dostarczenie zamówionego przez Państwa towaru;


3.         c) klikną Państwo na ikonę „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co oznacza potwierdzenie przez Państwa wiedzy o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do chwili naciśnięcia tej ikony można w każdej chwili zmienić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia. Złożenie przez Państwa zamówienia w następstwie kliknięcia ikony „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamówionych towarów.


2.      2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailowa, na trwałym nośniku, wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. We wspomnianym wyżej potwierdzeniu wskazane będą szczegółowe dane Państwa zamówienia, jak również wskazana zostanie ponownie treść Regulaminu. Jeżeli w ramach składania zamówienia nie wydrukowali Państwo danych dotyczących zamówienia, jak również treści Regulaminu, doradzamy wydrukowanie i zachowanie tego maila (przesłanego potwierdzenia otrzymania zamówienia) w Państwa zasobach elektronicznych. Z naszej strony takie zachowanie w zasobach elektronicznych nie następuje. W przypadku, kiedy nie otrzymacie Państwo, z jakichkolwiek przyczyn, wygenerowanego automatycznie potwierdzenia otrzymania zamówienia obejmującego wymienione wyżej dokumenty, wówczas prosimy o niezwłoczny kontakt z Oltom, w celu ponownego przesłania do Państwa w formie elektronicznej niezbędnych dokumentów.
 

3.      3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone przez klienta, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca dostarczenia zamówienia. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, klient ponosi pełną odpowiedzialność za:


a) wszelkie skutki wynikłe ze złożonego zamówienia, a dotyczące obowiązku kupującego odbioru zamówionego towaru oraz zapłaty ceny za dostarczony towar. Jeżeli klient nie odbierze zamówionego towaru, wówczas Oltom zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 30 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła próba doręczenia towarów zgodnie z zawartą umową. Skorzystanie z prawa do odstąpienia może nastąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu na odbiór towarów.


b) wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone przez klienta, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca dostarczenia zamówienia.


4. W przypadku odstąpienia przez Oltom od umowy, o czym mowa powyżej, Oltom uprawniony będzie do żądania naprawienia przez klienta szkody związanej z niewykonania zobowiązań klienta, a obejmującej w szczególności koszty skompletowania zamówionego towaru oraz przygotowania zamówionego towaru do wysyłki.


§5 Sposób i termin dostawy towarów


1.       Zamówiony przez klienta towar, w zależności od jego wyboru, dostarczony zostanie w następujący sposób:


2.       za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL poprzez system Apaczka.pl, na adres wskazany przez klienta w treści złożonego zamówienia – w przypadku wybrania przez klienta opcji dostawy towarów przez kuriera;


2.     Wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego towaru podawane będą przez Oltom przed ostatecznym złożeniem przez Państwa zamówienia, tj. przed kliknięciem ikony „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem kosztów dostawy wskazanych przez Oltom.


3.       Oltom zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówiony towar w terminie do 7 dni roboczych, licząc od:


2.       dnia otrzymania przez Oltom potwierdzenia otrzymania wpłaty dokonanej przez klienta, w przypadku (i) płatności w formie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Oltom lub w przypadku (ii) płatności w systemie Przelewy24.pl.

4.      W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Oltom lub u naszych dostawców i związanym z tym brakiem możliwości realizacji zamówienia, Oltom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin licząc od dnia złożenia zamówienia, poinformuje klienta o tej okoliczności drogą elektroniczną – wysyłając maila na adres mailowy podany przez klienta w toku składania zamówienia. W takim przypadku Oltom zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia klientowi uiszczonej przez niego ceny za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy. Należny klientowi zwrot płatności Oltom dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.


§6 Ceny

1.       Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT.


2.       Poza ceną zamówionego towaru Oltom dodatkowo pobierać będzie następującą opłatę z tytułu dostarczenia towaru:


a) dla zamówienia o wartości poniżej 600 zł:


- opłatę zgodną z aktualną taryfą przewoźnika powiększoną o ewentualne koszty obsługi wysyłki, w przypadku płatności za zamówiony towar na rachunek bankowy Oltom lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl;


- opłatę zgodną z aktualną taryfą przewoźnika, w przypadku płatności za pobraniem;


b) dla zamówień o wartości powyżej 600 zł:


- opłatę w wysokości 0 zł, bez względu na formę płatności za zamówiony towar


c) wszystkie zamówienia:


- opłatę w wysokości 0 zł, w wypadku płatności bezpośredni na konto bankowe Oltom

- opłatę w wysokości 5 zł, w wypadku płatności Przelewy24.pl

- opłatę w wysokości 40zł , w wypadku przelewów zagranicznych na konto bankowe Oltom


3.       Akceptacja treści Regulaminu przez klienta stanowi jednocześnie żądanie ze strony klienta na otrzymywanie faktur VAT w miejsce paragonu fiskalnego oraz zgodę klienta na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej bez pieczątek oraz podpisów.

4.       Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym artman.store są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem tego sklepu. Ceny w innych punktach sprzedaży prowadzonych przez Oltom mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach internetowych sklepu internetowego artman.store.§7 Informacja o prawie odstąpienia przez konsumenta


1.      Klient będący konsumentem w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia, zwanego dalej również „umową”, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach wskazanych w §7 oraz §8 Regulaminu.


2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru, zwanego dalej również „rzeczą”, lub w którym osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować „OLTOM Grzegorz Koropiński” z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 16 lok.9 , kod pocztowy: 02-473 Warszawa;, numer telefonu: 501 724 961 , e-mail: bok@artman.store o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


4.      Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: bok@artman.store. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


5.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6. Nie podlegają zwrotowi / wymiane - produkty oznaczone jako "NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE", bądź produkty "personalizowane" lub w jakikolwiek sposób modyfikowane na życzenie klienta.§8 Informacja o skutkach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy


1.       W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Oltom może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


2.      Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


3.      Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.§9 Procedura reklamacji


1.     Oltom zobowiązany jest do dostarczenia klientowi rzeczy wolnych od wad. Oltom ponosi odpowiedzialność względem klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.


2.      Oltom odpowiada za wadliwy towar przez okres 2 lat licząc od dnia jego wydania klientowi. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany, wówczas odpowiedzialność Oltom z tytułu rękojmi ograniczona jest do roku licząc od dnia wydania towaru kupującemu.


3.       Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przez klienta. Jeżeli klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat licząc od dnia wydania konsumentowi towaru.


4.       W razie stwierdzenia przez klienta wad winien on o nich powiadomić Oltom:


1.       w formie listownej, składając reklamację na następujący adres siedziby w Warszawie, ul. Popularna 16 lok.9 , kod pocztowy: 02-473 Warszawa, z dopiskiem e-sprzedaż;


2.       w formie elektronicznej, składając reklamację na następujący adres mailowy: artman@artman.store ;


3.       lub w formie telefonicznej na następujący numer telefonu komórkowego Oltom: 501724961. W takim przypadku Oltom przekaże klientowi informacje o dalszych działaniach związanych z procedurą reklamacji.


5.       W przypadku, kiedy klient składa reklamację towaru z tytułu rękojmi, zobowiązany jest on sprecyzować swe roszczenia zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgłosić żądanie:


1.       naprawienia towaru;


2.       wymiany towaru na wolny od wad;


3.       obniżenia ceny;


4.       odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.


6.       W celu umożliwienia szybszej diagnozy wady i realizacji danej reklamacji, klient powinien, w miarę możliwości, dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego:


1.       opis zauważonej usterki wraz z podanym opisem, kiedy – w jakich okolicznościach – dana usterka występuje;


2.       dowód zakupu, za pomocą którego możliwe będzie ustalenie przez Oltom takich okoliczności, jak data sprzedaży, nazwa i rodzaj sprzedawanego towaru, a także jego cena.


7.       Oltom rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia przez klienta będącego konsumentem. W przypadku braku odpowiedzi Oltom w powyższym terminie, przyjmuje się, że Oltom uznał reklamację klienta będącego konsumentem. O rozpatrzeniu reklamacji Oltom informuje klienta w formie elektronicznej, przesyłając stosownego maila na adres wskazany przez klienta w zamówieniu lub telefonicznie.


8.       W przypadku, gdy Oltom podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego towaru, klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w zamówieniu, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym towar został wydany. Towar należy przesłać kompletny wraz ze wszelkimi otrzymanymi akcesoriami.


9.       W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty związane z reklamowanym towarem ponosi Oltom. W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty z tym związane ponosi klient.


§10 Gwarancja jakości


1.       Jeżeli towar sprzedawany w sklepie internetowym objęty jest gwarancją jakości stosowna informacja w tym zakresie znajduje się przy danym produkcie zamawianym przez klienta.


Informacja o udzieleniu gwarancji na dany produkt winna zawierać:


1.       zasadnicze postanowienia odnośnie do tego, czy dany towar w całości jest objęty gwarancją, czy tylko niektóre jego elementy;


2.       postanowienia odnoście do okresu udzielonej gwarancji. W przypadku, kiedy dokument gwarancji nie zawiera żadnych postanowień poza informacją, że towar jest objęty gwarancją przyjmuje się, że towar jest objęty gwarancją jako całość i okres tej gwarancji wynosi dwa lata od daty dostarczenia towaru.


2.       Dokument gwarancji na dany towar dostarczany będzie przez Oltom klientowi / o ile taki dokument wraz z zamówionym towarem oraz fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.


3.       Do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia §9 Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.


4.       Sklep rozpatruje roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia. W sytuacji, jeśli rozpatrzenie roszczeń nie jest możliwe w terminie określonym powyżej, wówczas Oltom informuje o tym klienta, wskazując jednocześnie nowy termin rozpatrzenia roszczeń. Termin ten nie może być dłuższy niż czas niezbędny do ustalenia zasadności roszczeń.


5.       W ramach gwarancji Oltom zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek towaru, w taki sposób, aby był on w stanie nadającym się do użytku.


6.       W przypadku, kiedy nie jest możliwe usunięcie wad lub usterek Oltom może dostarczyć klientowi towar wolny od wad lub też w sytuacji, gdy dostarczenie tego towaru nie jest możliwe lub wiązałoby się ze znaczną zwłoką, zwrócić klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru.


7.       Koszty przesyłki w ramach uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych ponosi sklep.


§11 Dane osobowe


1.       Oltom jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz chroni dane osobowe klientów zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.


2.       Przekazywane przez klientów dane osobowe są przetwarzane przez Oltom jako administratora tych danych. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:


a) realizacji złożonego przez klienta zamówienia,


b) informowania klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy artman.store, o ile klient wyrazi na to zgodę;


c) wysłania przez odpowiednie firmy opinii o usługach sklepu internetowego bok@artman.store (dotyczy tylko danych niezbędnych do przekazania tej opinii), o ile klient wyrazi na to zgodę.


Dane osobowe klientów nie będą przekazywane przez Oltom podmiotom trzecim dla celów marketingowych.


3.       Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich kontrolowania oraz zmiany zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klientowi ponadto przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w przypadku przekazywania jego danych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację Klienta.


§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)


1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.


2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
- niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
- odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu,
- prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z pkt V Regulaminu.


3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.


4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


§13 Postanowienia końcowe

1.       Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie do umów (zamówień) zawartych z klientami po dniu 16 lipca 2018 r. W stosunku do umów (zamówień) zawartych przed dniem 16 lipca 2018 r. zastosowanie znajdują postanowienia wcześniejszego regulaminu, który zamieszczony jest również na stronie internetowej artman.store.

2.       Z uwagi na rodzaj towarów sprzedawanych przez Oltom za pośrednictwem sklepu internetowego artman.store:

a.       zawierana z klientem umowa ma charakter umowy sprzedaży rzeczy – nie jest umową zawieraną na czas nieoznaczony ani nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu;

b.       zawierana z klientami umowa nie jest umową o dostarczanie treści cyfrowych;

c.       nie znajdują zastosowania przesłanki dotyczące braku prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument.


3.       Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Kliknięcie opcji "zgadzam się" oznacza, iż klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Kliknięcie opcji "nie zgadzam się" spowoduje uniemożliwienie dokonywania zakupów w sklepie internetowym  artman.store.

4.       Oltom nie jest związany postanowieniami kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5.       Oltom nie przewiduje pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy klientem, a Oltom będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.       Regulamin może ulec zmianie, jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zmiany organizacyjne, zmiany sposobu prowadzenia działalności, zmiany asortymentu itp. O treści zmian Regulaminu klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Oltom na stronie sklepu internetowego artman.store wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie treści zmienionego Regulaminu.

7.       We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy klientem a Oltom zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.